Başlığım sayfa içeriği

Bugün: 24.07.2016

Jandarma Bayan Astsubay Sınav Aşamaları

Jandarma Bayan Astsubay Sınav Aşamaları

Jandarma Bayan Astsubay Sınav Aşamaları29.10.2012 18:24
 Sınavlar üç aşamalı olarak uygulanacaktır. Birinci aşama Yazılı Sınavı, İkinci aşama Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerini, Üçüncü aşama ise Mülâkat Sınavını kapsamaktadır.

a. Yazılı Sınav:

(1) Yazılı sınav 13 Mayıs 2012 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav merkezi, saati ve sınav ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler 20 Nisan 2012 tarihine kadar sadece www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

(2) Aday başvuru sayısına bağlı olarak, J.Gn.K.lığı gerek gördüğünde Ankara dışında ayrıca başka merkezlerde de yazılı sınav yapabilecektir.

(3) Yazılı sınavda sözleşmeli astsubay adaylarına, aşağıda belirtilen konulardan ve toplam 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan Genel Kültür Testi uygulanacaktır.

(a) Türkçe ve Sözel Yetenek (Üniversite ÖSS/YGS Soruları)

(b) Matematik ve Sayısal Yetenek (Üniversite ÖSS/YGS Soruları)

(c) İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

1 .Türk Devlet Hayatı, 2.Fikir Hayatı 3.Ekonomik Hayatı 4.İlke ve İnkılâplar

(ç) T.C. Anayasası

(ç) Tarih

(d) Milli Coğrafya

(e) Güncel Olaylar(Yıl içerisinde meydana gelen siyasi, sosyal,ekonomik

gelişmeler)

(f) Dünya Siyasi Tarihi (ğ) Türkiye Siyasi Tarihi

(g) Osmanlı Siyasi Tarihi

(4) Yazılı sınav sonuçları 22 Mayıs 2012 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde ilân edilecektir.

(5) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavlarına çağrılacak, başarısız olan adaylar ikinci aşama sınavlarına alınmayacaktır.

b. Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri:

Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT) 27 Mayıs 2012 tarihinde Jandarma Okullar Komutanlığı Beytepe / ANKARA adresinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adayların hangi komisyonda ve saatte sınava gireceği vb. diğer açıklayıcı bilgiler, yazılı sınav sonuçlarıyla birlikte www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

(1) Ön Sağlık Muayenesi;

(a) Yazılı sınavda başarılı olarak, Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine davet edilen adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında belirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları tespit edilecek. Boy-kilo koşullarını taşımayan adaylar, başarısız sayılacak ve fiziki kabiliyet değerlendirme testlerine alınmayacaktır.

(b) Ön sağlık muayenesinde adayların, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.

(2) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri;

(a) Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine gelirken getirecekleri belge ve malzemeler:

(I) Sınav giriş belgesi, www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak olan yazılı sınav sonuçlarına ait internet sayfası çıktısı

(II) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası işlenmiş nüfus cüzdanının aslı,

(III) Siyah tükenmez kalem, siyah kurşun kalem, silgi ve kalem açacağı,

(IV) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi için eşofman / spor şortu ve spor

ayakkabısı.

(b) Adaylara uygulanacak Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi konuları ve baraj değerleri aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen FKDT barajlarını geçen adaylar mülâkata katılmaya hak kazanırlar. Jandarma sınıfı için Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde adaylara aşağıdaki baraj değerlerinin üzerinde başarı gösterenlere ilave puanlar verilecektir. Jandarma sınıfı ile ilgili FKDT puan tablosu, www.jandarma.tsk.tr Sözleşmeli Astsubay(Bayan) duyuruları bölümünde yayımlanmıştır.

FİZİKİ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTİ BARAJLARI

YA Ş GRUBU Ş INAV (Bayan) MEK İ K (Bayan) 3000 M.KO Ş U (Bayan)
1 ‘İNCİ GRUP 17-25 YAŞ 5 5 23 dk.
2′NCİ GRUP 26 YAŞ 4 4 24 dk

(c) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda ameliyatlı, hamile, burkulma, kırık vb. bulunan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir.

(ç) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

c. Mülâkat Sınavı ve Mülâkata Gelirken Getirilecek Belgeler;

(1) Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adaylar, 28 Mayıs-01 Haziran 2012 tarihleri arasında Korgeneral Naci TINAZ Jandarma Kışlası Anıttepe – Ankara adresinde yapılacak olan mülâkat sınavına alınacaklardır. Her aday için tek bir gün planlanacaktır. Adayların hangi tarihte mülâkata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.

(2) Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adayların, mülâkat sınavına gelirken yarım kapak karton dosya içinde (cepli föy, plastik dosya vb. içine kesinlikle konulmayacak), şekilde aşağıdaki sıraya göre takarak getirecekleri belgeler;

(a) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası işlenmiş nüfus cüzdanı aslı (yanında bulunduracaktır.)

(b) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar için amirleri tarafından tanzim edilmiş ve ağzı kapatılmış kapalı zarf içinde bir adet nitelik belgesi. (Örneği TABLO-7′dedir)

(c) Vesikalık 6 adet renkli fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışında 4,5 cm. x 6 cm. ebadında olacak ve bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır.

(ç) Varsa, son iki yıl içinde girilmiş Kamu Personel Dil Sınavı (KPDS) (en az 70 puan) ve TOEFL (en az TOEFL-IBT için 84, TOEFL-CBT için 221 TOEFL-PBT için 561) sınavı sonuç belgesi asılları veya noter onaylı sureti.

(ç) Varsa, lisansüstü eğitimini tamamladığına ilişkin belge asılları veya noter onaylı

sureti.

Lisans mezunu adaylardan lisansüstü eğitimine devam eden adayların 25 Mayıs 2012 tarihine kadar mezun olmaları gerekmektedir.

(d) Mezun olduğu / olacağı önlisans / lisans programına ait diploma veya mezuniyet belgesinin / öğrenim durum belgesinin aslı veya noter / fakülte dekanlığı / okul müdürlüğünce onaylı birer örneği. Yıpranma ihtimaline karşı aslını getirmek yerine, onaylı örneklerinin getirilmesi tercih edilebilir. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler diplomalarının denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onayladığına ilişkin denklik belgesi ekleyeceklerdir.

(e) İlköğretim / ortaokul ve lise diplomaları ya da bu okullardan alınacak öğrenim durum belgelerinin aslı veya noter / okul müdürlüklerince onaylı birer örneği,

(f) Dört adet Nüfus cüzdanı fotokopisi,

(ğ) Birer adet fotoğraflı anne, baba (vefat edenler hariç, bu durumda Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği eklenecektir) ve evli ise eşine ait nüfus cüzdan fotokopisi,

(g) Dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Formu Bu belge örneği yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına göre doldurarak aday tarafından imzalanmış olarak getirilecektir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı-soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişiklik yapılmayacaktır.

(ı) Siyah tükenmez kalem, siyah kurşun kalem, silgi ve kalem açacağı.

(3) Mülâkat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler Mülâkat Komisyonunca değerlendirilecektir.

(4) Mülâkat değerlendirmesi 50 tam not üzerinden yapılacak, 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilecektir. Yetersiz bulunan adaylar sağlık kurulu raporu için sevk edilmeyecektir.

10. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Mülâkat sonuçları 02 Temmuz 2012 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Başarılı ilan edilen asıl ve yedek adayların sınav sonuçları ayrıca adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

11. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ

Başarılı ilan edilen asıl ve yedek adaylar; J.Gn.K.lığı Personel Başkanlığınca 2012 yılı

Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde kazanmış olduğu sınıf ile ilgili ” ………………………… sınıfında

sözleşmeli astsubay olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere, tam teşekküllü Asker Hastanesine sevk edileceklerdir

12. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ

Sınavların tüm aşamalarında başarılı olarak asıl ve yedek sırada ilan edilen adaylar hakkında 2012 yılı Ağustos – Aralık ayları arasında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturmaları yaptırılacaktır.


Alıntıdır. www.askerisinav.com

Diğer Bayan Personel Alımları haberleri

  • PAYLAŞ

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir