Başlığım sayfa içeriği

Bugün: 25.07.2016

2013 K.K.K.lığında uzman çavuş temini yapılacaktır.

2013 K.K.K.lığında  uzman çavuş temini yapılacaktır.

K.K.K.lığında istihdam edilmek üzere uzman çavuş temini yapılacaktır.27.01.2013 00:00
  K.K.K.lığında istihdam edilmek üzere uzman çavuş temini yapılacaktır. Konu ile ilgili açıklamaları görmek için tıklayınız… (01.01.2013)


KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ ER TEMİN EDİLECEKTİR

 

2013 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİN FAALİYETİ BAŞVURU KILAVUZU

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

GENEL BİLGİLER

 

1.  Kara Kuvvetleri Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin; en az 8 yıllık ilköğretim  (ortaokul) veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silahaltında bulunan adaylar ile 01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını (01 Ocak 1988 ve sonrası doğanlar) bitirmemiş olanlar arasından TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda yapılacaktır. (Adaylar; tercihleri ve ehliyet/bonservis vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak idarece uygun görülen sınıfa sınıflandırılabilecek/yerleştirilebilecektir.)

 

2.  Temin faaliyeti, TABLO-2’deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Ön başvurular, www.kkk.tsk.tr genel ağ (İnternet) adresinden 01 Ocak – 31 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

3.  2013 yılı içinde yapılan ön başvurular, adayların aynı yıl içinde seçim aşaması sınavlarına çağrılmasına kadar geçerli olacaktır. (Aday, 2013 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise ön başvurusu, 2013 yılı içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve aday diğer sınavlara çağrılacaktır.) 2013 yılının son sınavına da çağrılmayan adayların, “şartları taşımaları halinde” 2014 yılında tekrar ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

4.  Çağrı yapıldığı halde seçim aşaması sınavlarına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacaktır. Bu adayların sınavlara çağrılabilmesi için yeniden ön başvuru yapması gerekecektir. Planlanan tarihteki sınavlara geçerli bir mazereti dolayısıyla katılamayacak olanlar, sınav tarihinden önce K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/ANKARA)na dilekçe vermek suretiyle (Mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda.) müteakip sınavlara planlanabilecektir.  

 

5.  Sözleşmeli er ön başvuruları, genel ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

 

6.  Ön başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları;               K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)nda icra edilecektir. Adayların bu seçim aşaması işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak ve tüm aşamalarda başarılı olan adaylar asker hastanesine (rapor almak üzere) sevk edilecektir. [Seçim aşaması sınav tarihleriwww.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir.Adaylara, posta ile tebligat yapılmayacaktır.]

 

7.  Temin edilen adaylar; sözleşmeli er statüsünde K.K.K.lığının hudut birliklerine tertip edileceklerdir. Bu personel, belirli süre sonunda istedikleri takdirde K.K.K.lığının farklı bölgelerindeki hudut birlikleri veya diğer birliklerinde görev yapabilecektir.

 

8.  Kılavuzun tamamını okumadan çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmayınız. Başvuru formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

BAŞVURU ESASLARI

 

1.   BAŞVURU KOŞULLARI:

 

      a.   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

 

      b.   En az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

 

      c.   Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

 

      ç.   Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (01 Ocak 2010 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

 

      d.   Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 tarihi ve sonrasında doğanlar),

 

      e.   Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

 

      f.    Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

 

      g.   Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;

 

            (1)  Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

           

            (2)  Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

 

            (3)  22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

 

ğ.    Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

 

h.   Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

     

      ı.    Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “... Sınıfında/Sınıflarında Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,

 

i.    Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak.

 

NOT-1: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

 

 2.   BAŞVURULARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

 

       a.   Adaylar ön başvurularını 01 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ (İnternet) adresinden çevrimiçi (Online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi (Online) başvurularını yaptıktan sonra TABLO-3’de bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

 

       b.   Adayların çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için Aday Numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu T.C.Kimlik NumarasıAdıSoyadı ve Aday Numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

           

      c.  Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

 

NOT-1: Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde olup, adaylar bu başvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl başvuru işlemleri ise “seçim aşaması işlemleri için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı(Cebeci/Ankara)na geldiklerinde” şahsen yapılacaktır.

 

NOT-2: Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların işlemleri iptal edilecektir.

           

3.  BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

 

     a.   Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-24 Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönergesinde bulunan nitelik belgesi, ilgi yönergenin EK-C’de belirtilen esaslara ve Kara Ağında bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Silahaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (Disiplin mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. Hakkında “Sözleşmeli er adaylığına kabulü uygun değildir.” kararı verilmiş adaya, nitelik belgesi sonucu tebliğ edilerek nitelik belgesi adayın şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

 

     b.    Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adaya ait müracaat dilekçesi, kadro görev yeri yazısı, ön başvuru belgesi ile kapalı, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ve varsa mahkeme evrakını koyarak adaya teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

 

  c.    Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır.

 

ç.    Askerlik hizmeti devam eden adaylara;

 

           (1)   Adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacak,

 

           (2)   Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir.

  

4.  ÖN BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:

 

Ön başvurusu kabul edilen adaylara seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih; www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adayın belirttiği elektronik posta vecep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile 04 Şubat 2013 tarihinden itibaren bilgilendirme yapılabilecektir. [İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinde (Muhtemel tarihler TABLO-2’dedir.) çağrılacaktır.] Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

 

1.   GENEL ESASLAR:

           

            Ön başvurusu kabul edilen adaylar, aşağıda belirtilen aşamalardan geçeceklerdir:

           

                        a.       Başvuru evraklarının incelenmesi / kayıt kabul faaliyetleri,

           

                        b.       Ön sağlık muayenesi,

           

                        c.       Fiziki kabiliyet testi,

           

                        ç.       Mülakat,

 

                        d.       Sağlık raporu / güvenlik soruşturması işlemleri. (Ön sağlık, fiziki kabiliyet testi ve mülakatta başarılı olan adaylar için)

 

2.  BAŞVURU EVRAKLARININ İNCELENMESİ / KAYIT KABUL FAALİYETLERİ, ÖN SAĞLIK MUAYENESİ, FİZİKİ KABİLİYET TESTİ (FKT) VE MÜLAKAT:

    

     Ön başvuruları uygun olan adayların başvuru evraklarının incelenmesi / kayıt kabul faaliyetleri, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testleri (FKT) ile mülakatları K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)nda icra edilecektir.

 

a.    Başvuru Evraklarının İncelenmesi / Kayıt Kabul Faaliyetlerinin Uygulama Esasları:

 

     Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir. (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin asıllarının yanında fotokopilerinin de bulunmasıönem arz etmektedir. Herhangi bir aşamada elenen veya başarılı olan adaylara, getirdikleri belgelerin fotokopileri “adayın kendisine veya adresine” iade edilmeyecektir.)

 

 (1)          Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (TABLO-7): Güvenlik soruşturmasına esas olan form, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu doldurma talimatına(TABLO-8) uygun, üç suret bilgisayar ortamında doldurulmuş olarak getirilecek)

 

 (2)     Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe (TABLO-3),

 

 (3)     Ön başvuru belgesi: Genel ağdan (İnternet) yapılan ön başvurunun bilgisayar çıktısı,

 

 (4)     Kadro Görev Yeri Yazısı: Halen silahaltında bulunan adaylar için sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı yazı (TABLO-3),

  

          (5)   Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için KKY 51-24 Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönergesi EK-C’de belirtilen esaslara ve Kara Ağında bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre tanzim edilen nitelik belgesi (TABLO-4), nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı, branşı ve muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır.

 

           (6)    Nüfus cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (Askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve bir adet fotokopisi.

 

          (7)  Öğrenim diploması: Diplomanın (En son mezun olduğu okul) aslı ve bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir.),

 

           (8)  Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi,

 

            (9)   Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitirenler;

                    (a)   Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet önlü/arkalı fotokopisini veya,

                    (b) Terhis belgesinin önlü/arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir.).

 

           (10)   Varsa ehliyet, askerî ehliyet, aşçı, fırıncı,  elektrikçi branşlarına yönelik bonservis, kurs belgesi, diploma veya başarı belgesi asılları ve fotokopileri (askerliğini aşçı, fırıncı, elektrikçi, kadrolarında çalıştığını gösteren terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler),

           

           (11)    Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 12 adet vesikalık fotoğraf,

 

           (12)    Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı Olanlar: İlgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisini getireceklerdir.

 

       b.  Ön Sağlık Muayenesi Uygulama Esasları:

 

            (1)   Ön sağlık muayenesi; bu konuda görevlendirilen tabip tarafından yapılacaktır.

 

            (2)   Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet testine alınacaklardır. Ön sağlık muayenesinde;

 

                    (a)  Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),

 

                    (b)       Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler bulunmamak,

 

                    (c)       Ağız, çene, diş yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususlarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,

 

                    (ç)       TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranacaktır.

 

          (3)   Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, kiloları ise spor şortlu/eşofmanlı olarak ölçülecektir (TABLO-5).

 

c.    Fiziki Kabiliyet Testi Uygulama Esasları:

 

      (1)    Fiziki kabiliyet testi; bir beden eğitimi öğretmeni ile yeteri kadar subay veya astsubaydan oluşan heyet tarafından, ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylara muayeneyi müteakip, aynı gün içerisinde yapılacaktır.

 

      (2)   Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Mülakata da spor kıyafeti ile katılınabilecektir.)

    

          (3)   Adaylar; mekik koşusu, mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulacaklardır. FKT standartları TABLO-6’dadır.

          

    (4)    Adaylar, her bir branştan puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanacaklar; bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde eleneceklerdir.

   

(5)      Elenen adayların, elendikleri branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları vardır.

 

(6)       Adayların FKT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.

 

(7)      FKT’ye giren adaylar, “herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını da kabul etmiş” sayılacaklardır. Bu nedenle önemli rahatsızlığı bulunan adayların FKT’ye girmemesi kendi yararlarına olacaktır. (Sağlık durumu nedeniyle FKT’ye girmeyen/giremeyen adayların işlemleri sonlandırılacaktır.)

 

ç.    Mülakat Uygulama Esasları:

 

  (1)   Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

  (2)   Mülakat; ön sağlık muayenesi ile fiziki kabiliyet testinde başarılı olan adaylara aynı gün içerisinde uygulanacaktır. Mülakatta asgarî geçer not, 100 üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenecektir.    

       (3)    Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde tebliğ edilecektir.

 

3.   DEĞERLENDİRME:

 

 a.     Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyleöncelikle idarenin ihtiyaçları, müteakiben adayların tercihleri dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda asil/yedek olarak yerleştirilecektir.

 

 b.   Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki kabiliyet testi notunun % 50’si ve mülakat notunun      % 50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 

4.   SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU / GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

 

 a. Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiğielektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir.

 

 b. Halen silahaltında bulunan adaylara, sınavlar süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında izin verilecektir.

 

 c. Adaylar, seçim aşaması sınavlarına gelirken haklarında yapılacak olan güvenlik soruşturmasına esas TABLO-7’deki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu TABLO-8’deki doldurma talimatına uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulmuş şekilde ve üç suret olacak şekilde getireceklerdir.  Formun tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurulacaktır.

    

 ç.  Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilecektir.

 

      d.   Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır.

 

    e. Adaylar, asker hastanesinden almış oldukları “ …… sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur/olamaz.” kararlı sağlık raporu/ön bildirim belgesini, elden veya posta yoluyla K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/ANKARA)na teslim edeceklerdir.

           

 f.     “……olamaz” kararlı sağlık raporu alan ve sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 30 (Otuz) gün içerisinde itiraz dilekçesi ile şahsen veya posta yoluyla (İki adet fotoğraf, iki adet nüfus cüzdan fotokopisi ve ön bildirim belgesinin iki adet fotokopisi ile birlikte) K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabileceklerdir. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak; olumlu ise aday, yine K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca başka bir asker hastanesine (Hakem hastanesine) sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır (Aday, hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlanacaktır.).

 

NOT-2: Adaylardan hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde sağlık raporu işlemlerini tamamlamayanların (“…. Sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur.” Kararlı sağlık raporunu/ön bildirim belgesini sınav merkezine teslim etmeyenlerin.) işlemleri sonlandırılacaktır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

 

1.   BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

 

       a.  Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

 

       b.  Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

 

      c.  Tebligatlar www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde yayımlanacağından veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS)  / elektronik posta ile yapılacağından adayların www.kkk.tsk.trsitesini takip etmeleri ve cep telefon numaralarını / elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodu doğru olarak doldurulmalıdır. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde (Sınavlar sonrasında da olsa) mutlaka başvuru formunda güncelleme yapınız.

           

        ç.   Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

 

        d.    Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

 

        e.   Temin faaliyet takvimi ve sınıf/branş kontenjanları, gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

 

        f.   Sınav merkezi, gerekli görüldüğünde idare tarafından değiştirilebilecektir.

 

2.   ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE)  BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

 

      Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra, “ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE)  BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

 

      a.   KİMLİK BİLGİLERİ:

 

            (1)   T.C.KİMLİK NUMARASI:

 

              T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız“Başvuru Güncelleme” safhasında T.C. Kimlik numarası değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

 

(2)       ADI:

 

               Adınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK HARFLERLE yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında ad bilgisi değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde ad bilgisi sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

 

(3)       SOYADI:

 

                    Soyadınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK HARFLERLE yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında soyadı bilgisi değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde soyadı bilgisi sorulacağından bilginizi     hatasız olarak giriniz.        

           

            (4)   BABA ADI:

 

                    Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak BÜYÜK HARFLERLE yazınız.

 

            (5)   ANNE ADI:

 

                    Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak BÜYÜK HARFLERLE yazınız.

 

           (6)    DOĞUM TARİHİ:

 

                     Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

            (7)   DOĞUM YERİ İL:

 

                    Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

 

            (8)   DOĞUM YERİ İLÇE:

 

                    Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

            (9)   NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL:

 

                    Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

            (10) NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE:

       

                    Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

            (11) NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY:

 

               Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

      

       (12) CİLT NUMARASI:

 

               Nüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde cilt numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

 

       (13) AİLE SIRA NUMARASI:

 

               Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde aile sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

 

       (14) SIRA NUMARASI:

 

               Nüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız.

“Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.       

 

       (15) MEDENİ HAL:

 

               Evli olanlar “EVLİ”, bekâr olanlar “BEKÂR”, dul olanlar ise “DUL” seçeneğini işaretleyecektir.

 

Kimlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak aile bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

 

      b.   AİLE BİLGİLERİ:

 

            (1)   BABA MESLEĞİ:

 

               Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

            (2)   ANNE MESLEĞİ:

     

                    Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

            (3)   BABA EĞİTİM DURUMU:

     

                    Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

            (4)   ANNE EĞİTİM DURUMU:

     

                    Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

            (5)   GAZİ VEYA ŞEHİT ÇOCUĞU MUSUNUZ ?:

 

               Bu alana gazi ve şehit çocuğu iseniz “EVET”, değilseniz  “HAYIR” seçeneğini işaretleyiniz.

 

      Aile bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak iletişim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

 

      c.   İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

            (1)   SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

                   

                    Hâlen ikamet edilen (oturduğunuz) adresinizi (Adrese dayalı kayıt sistemine kayıtlı olduğunuz adres) tam ve doğru olarak yazınız. Adresinizin www.nvi.gov.tr genel ağ sitesinde “Adres Kayıt Sistemine” kayıtlı olup olmadığını kontrol ediniz. Kayıtlı değilseniz, nüfus müdürlüğünüze kayıt yaptırınız.

 

            (2)   POSTA KODU:

 

              Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

 

            (3)   İL:

     

                    İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

 

            (4)   İLÇE:

     

                    İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

 

(5)       E-POSTA (E-MAIL) ADRESİ:

 

                   İşlemleriniz hakkında bazı bilgilendirmelerin elektronik posta (e-posta) adresine yapılacak olması nedeniyle; geçerli bir e-posta adresini doğru olarak giriniz.

 

(6)       TELEFON NUMARASI (CEP TELEFONU):

 

                   Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli olacak şekilde ve doğru olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep telefonu numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz  başka bir telefon numarasını yazınız.

 

            (7)   TELEFON NUMARASI (EV TELEFONU):

 

               Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.

 

      İletişim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak eğitim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

 

       ç.   EĞİTİM BİLGİLERİ:

 

            (1)   EĞİTİM DURUMU:

     

                    Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz.

  

            (2)   LİSE TÜRÜ (Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır):

     

                    Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise türünü ilgili alandan seçiniz.

  

            (3)   LİSE BÖLÜMÜ (Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır):

 

                    Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

 

            (4)   EHLİYET:

     

                    Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçinizSürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

     

      Eğitim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak askerlik bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

 

      d.   ASKERLİK BİLGİLERİ:

 

            (1)   ASKERLİK STATÜSÜ:

       

                    Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

 

            (2)   ASKERE SEVK (BAŞLAMA) TARİHİ:

     

                    Müracaat tarihinde, halen silahaltında bulunan adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafından işaretlenecektir. Bilmiyorsanız Askerlik Şubesinden öğrendikten sonra başvurunuzu yapınız.

 

            (3)   TERHİS TARİHİ:

     

                    Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silahaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.

 

            (4)   TERTİBİ:

     

                    Askerlik hizmeti ile ilgili uzun veya kısa dönem tabi olduğunuz tertip yılı ve numaranızı yazınız (Örnek:1990/4, K/D 329).

 

            (5)   GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET:

     

                    Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.

 

            (6)   ASKERLİK YAPTIĞI SINIF:

     

                    Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

 

           

            (7)   ASKERLİK YAPTIĞI BRANŞ:

     

                    Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

 

            (8)   RÜTBENİZ:

     

                    Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin “Rütbesi” hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silahaltında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz.

 

            (9)   BİRLİK ADRESİ:

                   

                    Hâlen silahaltında bulunan adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazınız.

 

            (10)        BİRLİK İLİ:

 

                    İlgili bölümden birlik ilinizi seçiniz.

 

            (11)        BİRLİK İLÇESİ:

     

                    İlgili bölümden birlik ilçenizi seçiniz.

 

      Askerlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak tercih bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

 

      e.   TERCİHLER:

 

            (1)   TERCİH ETTİĞİ SINIF/BRANŞ:

 

                   Adaylar; TABLO-1’deki sınıf/branşları tercih edebileceklerdir. [Aşçı, fırıncı, elektrikçi branşlarını tercih eden adaylar; ilgili bonservis, kurs belgesi, diploma veya başarı belgesi asıllarını ve fotokopilerini (askerliğini aşçı, fırıncı, elektrikçi, kadrolarında çalıştığını gösteren  terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından  imzalı onaylı belgeleri) seçim aşamasına gelirken beraberinde getireceklerdir.]

 

            (2)   TERCİH DIŞI YERLEŞTİRİLME:

 

                   Tercih ettiğiniz branş dışında yerleştirilmeyi kabul ediyorsanız “EVET”, etmiyorsanız “HAYIR” seçeneğini işaretleyiniz.

 

      f.    ADLİ SİCİL KAYIT:

 

Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askeri yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar  “HAYIR”seçeneğini işaretleyecektir. “EVET” işaretleyenler ilgili evraklarını, kayıt esnasında yanlarında bulunduracaklardır.

 

ÖNEMLİ NOT:

 

1.         Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

 

2.         Ön Başvuru bilgileri sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

 

3.         Mevcut ön başvuru bilgilerinizi,  “Ön Başvuru Sorgulama” seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz.

 

4.         Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Ön Başvuru Güncelleme” seçeneğini seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

 

5.         Aday numaranızı kaybetmeyiniz. Kaybettiyseniz “Aday Numaramı Unuttum” seçeneğini seçerek öğrenebilirsiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları

(0 312) 562 11 11

(4741 - 4742)

Başvuru koşulları, müracaatlar, sınav merkezi ile ilgili sorular için.

(0 312) 411 62 32

(0 312) 411 62 34

Özlük hakları ile ilgili sorular için.

 

TABLO-1   TEMİNİ YAPILACAK SINIF/BRANŞLAR Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-2   FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-3 DİLEKÇE VE HALEN SİLÂHALTINDA BULUNAN ADAYLARIN KADRO GÖREV YERİ YAZISI ÖRNEKLERİ Ulaşmak için tıklayınız…(Sadece başvuru sırasında silahaltında bulunan adaylar tarafından doldurulacaktır.)

TABLO-4   NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-5   BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-6   FİZİKİ KABİLİYET TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-7   GÜVENLİK    SORUŞTURMASI     VE     ARŞİV     ARAŞTIRMASI      FORMU   Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-8   GÜVENLİK   SORUŞTURMASI  VE  ARŞİV  ARAŞTIRMASI  FORMU  DOLDURMA TALİMATI Ulaşmak için tıklayınız…

Diğer Uzman Erbaş Alımları haberleri

  • PAYLAŞ

YORUMLAR (1)

ölmek isteyen gelsin.Eğer ölmezseniz subay ve assubayların zulmünden ölürsünüzz.atarımm haaa.ona göre.14.02.2013 23:00

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir